Privacyverklaring WoningHuren.nl

Bij WoningHuren.nl vinden we het belangrijk uw privacy te beschermen. We gaan zorgvuldig om met informatie. In deze privacyverklaring leest u hoe we dat doen.

Algemeen

WoningHuren.nl is een samenwerking van 13 woningcorporaties uit de regio. Wij werken samen bij het adverteren, aanbieden en verhuren van (sociale) huurwoningen via onze website www.woninghuren.nl. Dit zijn de corporaties die meedoen:

 • Almelose Woningstichting Beter Wonen, gevestigd aan de Klimopstraat 2A, 7601 SH Almelo
 • Stichting Wonen Delden, gevestigd aan de Langestraat 61, 7491 AB Delden
 • Stichting Mijande Wonen, gevestigd aan Oosteinde 193, 7671 AW Vriezenveen
 • Stichting Reggewoon, gevestigd aan de Storkstraat 11, 7642 AC Nijverdal
 • Stichting Viverion, gevestigd aan de Larenseweg 28, 7241 CN Lochem
 • Stichting WBO Wonen, gevestigd aan de Spoorstraat 36, 7572 CZ Oldenzaal
 • Stichting Welbions, gevestigd aan de Paul Krugerstraat 44, 7551 GX Hengelo (inclusief
 • Gastdeelnemer Twinta Wonen, gevestigd aan de H.Hartslaan 100, 7555 PJ Hengelo)
 • R.K. Woningstichting Ons Huis, gevestigd aan de Eeftinksweg 50, 7541 WE Enschede
 • Woningstichting De Goede Woning, gevestigd aan de Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen
 • Woningstichting De Woonplaats, gevestigd aan de Wethouder Beversstraat 175, 7543 BK Enschede
 • Woningstichting Domijn, gevestigd aan de Hoge Bothofstraat 39, 7511 ZA Enschede
 • Woningstichting Sint Joseph Almelo, gevestigd aan de Twentelaan 5, 7609 RE Almelo
 • Woningstichting Tubbergen, gevestigd aan de Waldeckstraat 1, 7651 EE Tubbergen,

Op WoningHuren.nl kunt u met één inschrijving alle beschikbare woningen zien en reageren. Bij het inschrijven als woningzoekende geeft u uw persoonlijke gegevens aan WoningHuren.nl door.

WoningHuren.nl is geen aparte organisatie maar een samenwerking tussen bovengenoemde corporaties. Je geeft je persoonlijke gegevens dus direct ook aan al deze corporaties. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wij nemen uw privacy serieus en houden ons aan een privacybeleid. Dit beleid geeft regels over onze omgang met gegevens. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet voor andere dingen gebruiken dan echt nodig is. Ook behandelen wij persoonsgegevens in en buiten onze organisatie als vertrouwelijk. Wij ondernemen actie om uw persoonsgegevens te beveiligen en zorgen ervoor dat onze leveranciers dat ook doen.

Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, en andere wetten over privacy. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor en op basis van welke wettelijke grondslag wij uw gegevens verwerken. Ook informeren wij u over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Wanneer mogen gegevens gebruikt worden?

Wij gebruiken uw gegevens alleen als dit is toegestaan en we hiervoor een goede reden hebben, dit heet een verwerkingsgrondslag. Volgens de wet mogen wij uw gegevens gebruiken als:

 • De gegevens nodig zijn voor het kunnen sluiten en nakomen van een overeenkomst, zoals een huurovereenkomst.
 • De gegevens nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld de inkomenstoets.
 • U zelf toestemming geeft aan ons om de gegevens voor iets te gebruiken, bijvoorbeeld om u onze nieuwsbrief toe te sturen.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Als u zich inschrijft bij WoningHuren.nl dan geef je toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voorletter(s) en achternaam van inschrijver(s)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer ,e-mailadres
 • Geboortedatum van alle inschrijvers
 • Geslacht
 • Naam, geboortedatum, relatie met inschrijver van mee-verhuizers
 • Huishoudgrootte
 • Huishoud/gezamenlijk inkomen (inschrijvers en alle mee-verhuizers met inkomen)
 • Huidige woonsituatie (huur/koop) (Optioneel):
 • Gewenste plaats, gewenste wijk, gewenste type woning, gewenste aantal slaapkamers, gewenste huurklasse: Voor het vinden van een woning die voldoet aan jouw wensen

Hieronder ziet u waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Het aanbieden en verhuren van woningen in de werkgebieden van de deelnemende corporaties;
 • Het verlenen van toegang tot 'Mijn Omgeving' op de website;
 • Het aanmaken van een account, het verlenen van (web)diensten en communiceren met u;
 • Het inspelen op de woonruimteverdeling en (toekomstige) woonwensen van woningzoekenden/huurders/kopers op het gebied van sociale huur;
 • Het bieden van passende woningen op basis van uw woonwensen;
 • Als u hier toestemming voor geeft, u per mail informeren met nieuws over huren en wonen;
 • U met een bericht in ‘Mijn overzicht’ informeren over nieuws of projecten die interessant voor u kunnen zijn;
 • Het voorkomen, beperken en/of bestrijden van hennepteelt, woonfraude en/of betalingsachterstanden;
 • Het uitvoeren van trendanalyses en marktonderzoek om onze diensten en website te verbeteren.

Als u huurder wordt bij één van de deelnemende corporaties, dan geven wij uw persoonsgegevens door aan die corporatie. De corporatie vraagt verdere aanvullende persoonsgegevens van u voor het succesvol afsluiten van een huurcontract.

Uw gegevens

Het is belangrijk dat uw gegevens juist zijn. Voor toegang tot uw account maakt u gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiermee kunt u zelf uw gegevens nakijken via de webpagina 'Mijn overzicht'. Klopt er iets niet? Dan kunt u zelf uw gegevens aanpassen zodat wij altijd de juiste gegevens van u hebben.

Uploaden digitale documenten

In 'Mijn overzicht' kunt u documenten die nodig zijn voor uw inschrijving, zoals bijvoorbeeld een inkomensverklaring van de Belastingdienst, uploaden. Het is belangrijk dat u Burgerservicenummer (BSN) niet zichtbaar is voor ons omdat wij dit niet mogen verwerken. Maak het BSN nummer daarom onleesbaar voordat u deze documenten uploadt. Wij willen ook geen kopieën van identiteitsbewijzen ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om geüploade documenten te verwijderen. U ontvangt hiervan geen bericht. Wij schonen bestanden regelmatig op en verwijderen geüploade documenten periodiek.

Andere bedrijven

WoningHuren.nl geeft uw gegevens niet door aan andere bedrijven zonder uw toestemming.

Alle deelnemende corporaties zorgen ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens door andere bedrijven ook voldoet aan de regels die de AVG voorschrijft.

WoningHuren.nl is op grond van de wet soms verplicht om persoonsgegevens aan anderen te geven. Bijvoorbeeld wanneer wij gegevens moeten doorgeven aan autoriteiten voor een strafrechtelijk onderzoek. De corporaties die binnen WoningHuren.nl samenwerken doen dit op grond van samenwerkingsconvenanten met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken. Deze gegevensuitwisselingen voldoen altijd aan de wet en wij zullen niet meer persoonsgegevens delen dan nodig is.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van je persoonlijke gegevens is voor ons erg belangrijk. Iedere woningcorporatie die bij WoningHuren.nl is aangesloten zorgt voor veiligheidsmaatregelen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en als dat nodig is aangepast aan de nieuwste technieken. Al onze medewerkers en die van de bij ons aangesloten woningcorporaties hebben een geheimhoudingsplicht. Zij hebben alleen maar toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Wij controleren onze technische veiligheidsmaatregelen regelmatig. Wanneer nodig passen we onze maatregelen aan zodat onze beveiliging constant voldoende bescherming biedt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Daarbij volgen wij de bewaartermijnen die door de wet zijn vastgesteld. Zodra de wettelijke termijn verstreken is, worden de persoonsgegevens vernietigd. Sommige gegevens bewaren we op zo’n manier dat de gegevens geen verband meer hebben met de persoon. Dit doen we alleen voor statistisch- of trendonderzoek. Deze regels gelden ook voor (eventuele) bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

U kunt ook zelf helpen bij het beveiligen van uw gegevens. Om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen is het belangrijk dat u voorzichtig omgaat met uw inloggegevens. Geef deze daarom niet zomaar aan anderen!

Bewaartermijnen

WoningHuren.nl bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk mag of zolang ze nodig zijn voor de werkzaamheden. Uw gegevens worden uiterlijk 2 jaar na uitschrijving geanonimiseerd. Alle documenten over uw inkomen worden na 1 jaar verwijderd, het uittreksel gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt na 6 maanden verwijderd en uw verhuurdersverklaring wordt na 3 maanden verwijderd.

Datalek

Het kan helaas voorkomen dat er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch iemand zonder toestemming toegang tot uw persoonsgegevens heeft gekregen. Als het nodig is volgens de regels, dan melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het datalek mogelijk ernstige en/of ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan informeren wij u hier zo snel mogelijk over. Als u zelf te maken krijgt met een datalek, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons via privacywoninghurennl, zodat wij de juiste stappen kunnen ondernemen om dit op te lossen.

Uw rechten

U mag ons allerlei vragen stellen over uw persoonsgegevens en uw AVG-rechten hierop. Hieronder worden uw verschillende AVG-rechten uitgelegd. Wil je gebruik maken van uw rechten stuur dan een e-mail naar privacywoninghurennl.

Recht op inzage en afschrift

u heeft het recht uw eigen persoonsgegevens in te zien. U kunt vragen waarvoor wij uw gegevens gebruiken en met wie wij deze gegevens delen. U heeft ook het recht hiervan een kopie te ontvangen. Als gegevens van een andere persoon zijn opgenomen in uw dossier halen wij deze eruit om de privacy van die persoon te beschermen. Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik worden ook niet overlegd.

Recht op correctie

Je hebt het recht je gegevens te laten verbeteren of aan te vullen als je gegevens onjuist of onvolledig zijn. De meeste gegevens kun je zelf aanpassen in ‘Mijn overzicht’.

Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw gegevens te verwijderen. Dit doen wij als:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze verzameld hadden;
 • wij de persoonsgegevens onrechtmatig gebruiken;
 • de wettelijk verplichte bewaartermijn is verstreken;
 • u uw toestemming intrekt. (Dit geldt alleen voor verwerkingen waar toestemming voor is gekregen).
Recht van bezwaar

U mag u tegen een specifiek gebruik van uw gegevens verzetten. Dit is alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden van toepassing. Wij beoordelen of het gebruik van uw gegevens inderdaad onwenselijk is. Bijvoorbeeld wanneer u per ongeluk direct marketing materiaal hebt ontvangen.

Recht van beperking

In bepaalde gevallen kunt u vragen het gebruik van uw gegevens tijdelijk stop te zetten. Bijvoorbeeld wanneer wij aan het uitzoeken zijn of uw gegevens juist zijn of misschien onrechtmatig door ons worden verwerkt.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Als we dat doen, melden wij dit op onze website. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, is het goed om zo nu en dan deze verklaring te lezen.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring, mail dan naar de privacy officer van WoningHuren.nl. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/