17 december 2018

Gemeente Wierden, Stichting huurdersbelang Wierden - Enter en Reggewoon maken zich sterk voor betaalbare en goede huisvesting

Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter (SHWE), gemeente Wierden en woningcorporatie Reggewoon hebben op 7 december gezamenlijk kaderafspraken ondertekend.

In deze kaderafspraken staan de gezamenlijke ambities van de drie partijen. Deze kaderafspraken vinden hun basis in de Lokale woonagenda 2018-2022. Ze zijn de kapstok voor de jaarlijkse prestatieafspraken die met ingang van 2019 worden gemaakt. Belangrijke thema’s zijn beschikbaarheid en betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg, toekomstbestendigheid en leefbaarheid en participatie.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
Reggewoon wil minimaal 75 procent van haar woningbezit beschikbaar houden voor huishoudens met een laag inkomen. De gezamenlijke partijen maken zich daarnaast sterk voor de middeninkomens. Voor hen is het op dit moment lastig een woning te kopen. Reggewoon wil daarin tegemoet komen door een aantal huurwoningen te verkopen. Om ervoor te zorgen dat de sociale woningvoorraad op peil blijft, stelt de gemeente 20 procent van de bouwopgaven beschikbaar voor het sociale segment. Dit tegen een aangepaste grondprijs, waardoor het voor Reggewoon haalbaar wordt om sociale huurwoningen te realiseren. 

Duurzaamheid
Reggewoon streeft naar een energieneutrale woningvoorraad in 2040. Deze ambitie sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Wierden. Reggewoon start met het aanbieden van zonnepanelen en gaat in de komende vier jaar bij een kleine 500 woningen isolatiemaatregelen toepassen. Deze investeringsmaatregelen worden niet doorberekend aan de zittende huurders. Dit komt de betaalbaarheid ten goede. Blijft overeind dat bewoners vertrouwen hebben in de maatregelen en bewust worden van de kans tot lagere woonlasten en de noodzaak voor het milieu. De SHWE wil hierin een actieve rol pakken. Bijvoorbeeld door het werven van ambassadeurs in straten waar maatregelen genomen worden. 

Wonen en zorg
Verder zien de drie partijen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat iedereen een woning heeft in een omgeving die passend is bij de zorgvraag. Temeer omdat de ontwikkelingen in de zorg ervoor zorgen dat een groot deel van de mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (bijvoorbeeld dementie) langer thuis woont. Reden dat Reggewoon zich de komende jaren onder meer gaat inzetten voor dementievriendelijk wonen.

Leefbaarheid en participatie
Samen met bewoners streven de partijen naar veilige, leefbare en schone wijken. Het stimuleren van leefbaarheidsinitiatieven van bewoners wordt daarin aangemoedigd en zo nodig gefaciliteerd.