Verantwoording en toezicht

Reggewoon heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Toezicht op en verantwoording van de maatschappelijke taken die we uitvoeren is dan ook cruciaal. We gebruiken verschillende instrumenten om toezicht te houden op de bedrijfsvoering en om hierover verantwoording af te leggen.

Interne controle

Intern leggen we verantwoording af aan de Raad van Commissarissen Reggewoon kiest voor integriteit. Om die reden is een integriteitscode opgesteld. De code geldt voor collega's, leidinggevende, de directie en de Raad van Commissarissen. Iedereen kan ons aanspreken op gedrag dat niet in lijn is met de code.

Externe controle

Extern onderschrijven we de Governance Code Woningcorporaties. De code vraagt van ons om integer en transparant te handelen. Een goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording hierover is natuurlijk essentieel. Eventuele misstanden kunnen via de klokkenluidersregeling gemeld worden bij een vertrouwenspersoon integriteit. Voor Reggewoon is dat Vechtstad Consultancy B.V.

Reggewoon is lid van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Alle leden van Aedes verplichten zich om zich één keer in de vier jaar te laten visiteren. Deze visitaties geven inzicht in de prestaties van de deelnemende corporaties. Ook is het een beoordelingsinstrument die ons inzicht geeft over het maatschappelijk presenteren in het verleden en in de toekomst. In 2018 heeft Reggewoon zich voor het eerst laten visiteren.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden