Bestuur en Raad van Commissarissen

Reggewoon wordt bestuurd door een directeur-bestuurder met statutaire bevoegdheden.

Directeur-bestuurder

Per 1 april 2017 is John Olde Olthof benoemd als directeur-bestuurder van Reggewoon.

Hij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Wat er van de directeur-bestuurder verwacht wordt, staat in het Bestuursreglement Reggewoon.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en functioneert als klankbord. Ook controleert de Raad van Commissarissen of de regels, zoals die in de statuten van Reggewoon zijn genoemd, worden nageleefd. Zij hanteren hierbij een toezichtvisie en toezicht- en toetsingskader.

De Raad van Commissarissen vergadert zo'n zes keer per jaar en bestaat uit de volgende leden:

  • De heer drs. H.B.I. (Rik) de Lange, voorzitter
  • De heer drs. G.A. (Gerwin) Bladder
  • Mevrouw mr. E.G (Erna) Pieters
  • De heer ing. H. (Herman) Zwiers

Klik hier voor een rooster van aftreden.

Wat er van de Raad van Commissarissen (RvC) verwacht wordt, staat in het Reglement Raad van Commissarissen Reggewoon. 

Binnen de raad zijn twee commissies actief: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Voor beide commissies is een reglement opgesteld. Ter inzage:

Vergoeding

De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder is, conform de Wet Normering Topinkomens (WNT), in bezoldigingsklasse E. Meer informatie vindt u in het jaarverslag.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden